top of page

זכויות עובדים

מטפלות והורים יקרים, בדף זה תוכלו למצוא זכויות עובדים בנושאים הבאים:
ביטוח לאומי, דמי הבראהדמי מחלה, הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, חגים, חופשה שנתית, חוק הפנסייה החדש, פיצויי פיטורים

ביטוח לאומי

תשלום ביטוח לאומי חל על המעסיק. התשלום הוא 7.25% כשיש אפשרות להוריד 2.25% מהעובדת. יש לדווח על העובדת תוך שבועיים מתחילת העסקתה. את התשלום לביטוח לאומי משלמים בכל רבעון. ניתן לשלם בסניפי הדואר או באמצעות אתר האינטרנט של ביטוח לאומי.

ביטוח לאומי
דמי הבראה

האם המטפלת של ילדי זכאית לדמי הבראה? מה הם מספר ימי ההבראה להם זכאית המטפלת?
עובד זכאי לדמי הבראה במידה והשלים באותו מקום עבודה שנה אחת לפחות.גובה דמי הבראה ליום הוא 371 ₪.
מספר ימי ההבראה המגיעים לעובד בהתאם לוותק שלו בעבודה הם 5 ימים בעד השנה הראשונה; 6 ימים בעד השנה השנייה והשנה השלישית (בעד כל אחת מהן); 7 ימים בעד השנה הרביעית עד העשירית. (הרשימה נמשכת). לחישוב דמי הבראה

 

מהו תהליך מימוש זכות דמי הבראה?

דמי הבראה
דמי מחלה

האם המטפלת של ילדי זכאית לדמי מחלה? על כמה ימי מחלה זכאית המטפלת? מה קורה אם המטפלת חולה יותר מיום או יומיים?

ביום 28.3.2011 פורסם תיקון לחוק דמי מחלה, הנוגע לעדכון תעריפי התשלום בגין ימי היעדרות עקב מחלה לכלל העובדים במשק.

בהתאם לתיקון, גובה תשלום הינו כדלהלן:
עבור יום מחלה ראשון - ללא תשלום (כפי שהיה טרם התיקון).
עבור ימי מחלה שני - שלישי - 50% מהשכר (טרם התיקון עמד התשלום על 37.5% מהשכר).
עבור יום מחלה רביעי ואילך - 100% שכר (טרם התיקון עמד התשלום על 75%).
ברמה העקרונית, התיקון קובע כי תשלום בגין מחלה יהיה בגובה השכר הרגיל ולא 75% ממנו כפי שהיה טרם התיקון, ובהתאם לכך עודכנו תעריפי התשלום בגין ימי המחלה כמפורט לעיל.

דמי מחלה
הודעה מוקדמת פיטורים
הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות

אם אנו מעוניינים לפטר את המטפלת - כמה זמן עלינו להודיע לה מראש? האם המטפלת זכאית לתשלום כלשהו לאחר שפוטרה? כמה זמן על המטפלת להודיע מראש על התפטרות מתפקידה?
מעביד המפטר עובד או עובד המתפטר חייבים במתן הודעה מוקדמת בכתב.אורך ההודעה המוקדמת נקבע בהתאם לוותק של העובד בעבודה.
א. עובד במשכורת חודשית שפוטר לאחר שעבד אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה שנה ויותר זכאי להודעה מוקדמת של חודש ימים. במהלך השנה הראשונה אורך ההודעה יהיה יום בעד כל אחד מששת החודשים הראשונים לעבודה ו-2 ימים לכל חודש עבודה החל מהחודש השביעי.
ב. עובד בשכר יומי (או לפי שעה או קבלני) שפוטר לאחר שעבד שנה זכאי להודעה מוקדמת של שבועיים; לאחר שעבד שנתיים אורך ההודעה יהיה שלושה שבועות ולאחר שעבד שלוש שנים חודש ימים. במהלך השנה הראשונה ההודעה המוקדמת תהיה של יום לכל חודש עבודה בפועל. במהלך השנה השנייה והשלישית יוסף יום בעד כל חודשיים עבודה בפועל.

חגים

מה הן הזכויות הסוציאליות של המטפלת בחגים ומועדים? האם המטפלת זכאית לתשלום עבור ימי חג? אם העובד/ת אינו יהודי, האם יש לו זכות לקבל תשלום ימי חג על פי דתו?
א. עובד בשכר חודשי זכאי לתשלום עבור ימי חג.
ב. עובד בשכר יומי (או קבלני או לפי שעה) שעבד 3 חודשים במקום עבודתו זכאי לתשלום עבור 9 ימי חג והם: שני ימי ראש השנה, יום הכיפורים, שני ימי סוכות (ראשון ואחרון), שני ימי פסח (ראשון ואחרון) חג השבועות ויום העצמאות. העובד זכאי לתשלום עבור ימי החג אם לא נעדר מעבודתו יום לפני החג ויום אחרי החג אלא בהסכמת המעביד. עובד שאינו יהודי יכול לקבל תשלום ימי חג על פי דתו.

חגים
חופשה שנתית

האם המטפלת של ילדי זכאית לחופשה שנתית? מה אורך החופשה?
כל עובד זכאי לחופשה שנתית. אורך החופשה נקבע בהתאם לוותק של העובד במקום עבודתו. בארבע השנים הראשונות לעבודתו זכאי העובד לחופשה בת 14 ימים קלנדריים (שבועיים) שהם 12 ימי עבודה, בשבוע עבודה בן 6 ימים, או 10 ימי עבודה בשבוע עבודה של 5 ימים בשבוע. בעד השנה החמישית העובד זכאי ל-16 ימי חופשה קלנדריים; 18 בעד השנה השישית, 21 יום בעד השנה השביעית, ויום נוסף בעד כל שנה עד למקסימום של 28 ימים קלנדריים (ארבעה שבועות). יש לציין שעובד שעבד 75 ימים ופחות, זכאי ל"תמורת חופשה": 4% מכלל הסכומים שהשתכר.

חופשה שנתית
חוק הפנסיה החדש

האם המטפלת זכאית להפרשת פנסיה? מה עלות ההפרשה?

כל מה שרציתם לדעת על חוק הפנסיה החדש

פנסיה
פיצויי פיטורים

האם המטפלת זכאית לפיצויי פיטורים? מה שיעור הפיצויים המגיע לה? האם תשלום הפיצויים קשור לזמן העבודה?

עובד שפוטר לאחר שעבד אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה שנה ויותר זכאי לפיצויי פיטורים. שעור הפיצויים המגיע הוא משכורת חודשית אחרונה עבור כל שנת עבודה בפועל וחלק יחסי מזה עבור חלק משנה. פיצויי הפיטורים מחושבים על בסיס השכר ברוטו ללא החזרי הוצאות.
עובד שפוטר לאחר שעבד 11 חודשים יהיה זכאי לפיצויי פיטורים אלא אם המעביד יוכיח שלא פיטר את העובד מן הרצון להימנע מתשלום פיצויי פיטורים.

פיצויי פיטורים

בניית אתרים: מאדורי פרם

bottom of page